Integritetspolicy

Denna personuppgiftspolicy gäller för JSB Construction AB, Minjar AB och KB Skånebolaget (härefter ”JSB”) och informerar dig om hur vi behandlar dina personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

JSB följer dataskyddsförordningen (GDPR), och kommer inte att lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om det inte specifikt anges här i.

Personuppgifter

JSB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss för att ingå avtal med oss eller uppgifter som du av annan anledning lämnar till oss. JSB är även personuppgiftsansvarig för uppgifter som vi kan komma att samla in från någon annan (s.k. tredje part).


JSB kan komma att behandla följande personuppgifter:

 • Namn (samt företagsnamn)
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Adress
 • E-postadress
 • Lägenhetsnummer
 • Uppgifter om hälsa (med anledning av eventuell bostadsanpassning)
Ändamål med rättslig grund för behandling

Vi behandlar personuppgifterna för att fullgöra avtal som ingåtts mellan dig och JSB, eller för att vidta åtgärder för att kunna ingå sådant avtal med dig. 

Vi behandlar även dina kontaktuppgifter för att marknadsföra JSB och informera om våra tjänster och den verksamhet som vi bedriver. Behandling av dina personuppgifter för detta ändamål sker på grundval av vårt berättigade intresse att förse dig med sådan information vi tror kan vara av intresse för dig. Du har alltid rätt att tacka nej till marknadsföring från oss genom att kontakta oss enligt nedan.


Personuppgifterna kan också användas för statistiska ändamål samt för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster. Personuppgifterna som behandlas i detta syfte behandlas på grundval av vårt och våra kunders berättigade intresse att utveckla verksamheten och förbättra våra tjänster.

Vi kan därutöver komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part) i eventuellt rekryteringssyfte, bl.a. från Linkedin. Behandling av dina personuppgifter för detta ändamål sker på grundval av samtycke. 

JSB kommer vidare att behandla dina personuppgifter i den mån vi är skyldig att göra så på grund av lag eller beslut från myndighet.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

JSB anlitar personuppgiftsbiträden som ombesörjer IT-tjänster och hjälper oss med vårt kundhanteringssystem och som behandlar samtliga personuppgifter hänförliga till dig som kund eller potentiell kund. När dina personuppgifter delas med vårt personuppgiftsbiträde sker det endast för ändamål som är förenliga med de för vilka vi behandlar personuppgifterna.  

JSB kan även komma att överföra personuppgifter om dig som kund eller potentiell kund till annat bolag inom JSB-koncernen. Sådan överföring sker på grundval av vårt och våra kunders berättigade intresse att utveckla verksamheten och förbättra våra tjänster. 

JSB kan även komma att överföra uppgifter om dig till tredje part såsom av JSB anlitade underentreprenörer, intresseorganisationen Fastighetsägarna, statlig eller kommunal myndighet, företag som ombesörjer betallösningar eller som hanterar marknadsföringstjänster. Sådan överföring sker enligt överenskommelse med dig, för att fullgöra våra förpliktelser enligt avtal med dig samt på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och förbättra våra tjänster. Överföring kan även ske för att vi ska fullgöra en lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol. För det fall uppgifterna delas med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering. 
Våra uppgifter lagras och behandlas endast på servrar som finns inom EU/EES. 

Lagring och behandling

JSB kommer att behandla dina personuppgifter med anledning av ingångna avtal under den tid som avtalet löper, samt under den tid därefter som är nödvändig för att fullgöra alla åtaganden enligt avtalet mellan dig och JSB.

JSB kommer att spara sådana uppgifter som JSB enligt lag är skyldig att spara, under den tid som lag stipulerar.

JSB kommer att spara personuppgifter med avseende på marknadsföring och information under en tid om 5 år efter senaste kontakten, om inte du meddelar att du inte längre önskar få sådan information eller marknadsföring, varvid JSB omedelbart raderar sådana personuppgifter som behandlas i detta syfte.

JSB kommer att spara personuppgifter med avseende på rekrytering under en tid om 2 år efter den senaste kontakten, om du inte meddelar att du inte längre önskar att JSB sparar dessa uppgifter, varvid JSB omedelbart raderar de personuppgifter som behandlas i detta syfte.

JSB kommer att spara personuppgifter med avseende på intresseanmälan till vår bostadskö så länge du väljer att kvarstå. Om du inte önskar stå kvar i kön kommer vi att rensa bort och radera dina personuppgifter.

Säkerhet

JSB vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig eller olaglig behandling och åtkomst, förlust, förstörelse eller skada på dina personuppgifter, för att därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

Dina rättigheter

Du har rätt att: 

 • kostnadsfritt få bekräftelse på huruvida vi behandlar personuppgifter om dig, och i så fall tillgång till dessa på sätt som anges i lag;
 • begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig;
 • begära att vi raderar dina uppgifter, såvida det inte finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen;
 • begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter, såvida det inte finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen;
 • begära att få ut de personuppgifter som rör dig, och som du har tillhandahållit oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format (portabilitet)
 • återkalla ditt samtycke när som helst. Vid ett återkallat samtycke måste vi upphöra med framtida behandling av de personuppgifter som vi behandlar baserat på samtycke.

Du har även rätt att inge klagomål över vår behandling till tillsynsmyndigheten, integritetsskyddsmyndigheten.se

Ändring av denna policy

JSB förbehåller sig rätten att ändra denna dataskyddspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på JSB:s webbplats, se jsb.se/integritetspolicy.


Kontakt

Om du har frågor kring hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta JSB:s på gdpr@jsb.se.

Kontakta oss